کجا باید برم؟! بلوار علوم شناختی

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️   مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده‌ها و رشته‌های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: بلوار علوم شناختیمعرفی رشته‌ علوم شناختی و رسانهموسسه آموزش عالی علوم شناختی از زبان: دکتر سیاوش صلواتیانعضو هیئت علمی وابسته موسسه آموزش عالی علوم شناختی

کجا باید برم؟! جام جم

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: جام‌جممعرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداوسیما از زبان:دکتر محسن شاکری‌نژاد، رییس دانشکده ارتباطات و رسانه

کجا باید برم؟! میدان فردوسی

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: میدان فردوسیمعرفی رشته‌های کارشناسی ارشد دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره از زبان: دکتر امیدعلی مسعودیرییس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

کجا باید برم؟! پل مدیریت

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل گیشا (۱) معرفی رشته کارشناسی ارشد ارتباطات دانشکده علوم اجتماعیدانشگاه تهران از زبان: دکتر عبدالله بیچرانلوعضو هیئت علمی گروه ارتباطات و معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کجا باید برم؟! پل مدیریت

رسانیوم TV تقدیم می‌کند: کجا باید برم؟! ️ مجموعه کلیپ‌های معرفی دانشکده ها و رشته های حوزه ارتباطات و رسانه این قسمت: پل مدیریت معرفی کارشناسی ارشد پیوسته معارف‌اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) از زبان: دکتر محمدهادی همایون، رئیس دانشکده ️ با رسانیوم همراه باشید تا در روزهای آینده با دیگر […]