یاربوم

واکاوی رسانه‌ای عملکرد دولت در گرانی آرد و نان صنعتی

بـا بررسـی اخبـار و محتواهـای منتشرشـده در کانال‌هـای پربازدیـد خبـری اعـم از فـارس، خبـر فـوری، آخریـن خبـر و همچنیـن بخش‌هـای خبـری 14 ،30:20 و 21 صداوسـیما و نحـوه پوشـش اخبـار مربوطـه در صفحـات مجـازی بیبیسـی فارسـی و ایـران اینترنشـنال در بـازه زمانـی جمعـه 16 اردیبهشـتماه تـاسه‌شـنبه 20 اردیبهشـت بـا دیدگاهـی آسیب‌شناسـانه بررسی شد.