ارتبــاط مؤثــر بــا ســازمان‌ها و دســتگاه‌‎های اجرایــی بــه منظــور حــل مســائل صنعــت رســانه

انتقــال تجربیــات اعضــای هیئــت علمــی برجســته بــه اعضــای هیئــت علمــی و پژوهشــگران جــوان

تربیــت نیــروی انســانی توانمنــد و متعهــد در عرصــه پژوهشــگری رســانه و ارتباطــات

توســعه فعالیت‌هــای پژوهشــی بــا رویکــرد مشــارکت فعــال و همگرایــی کنشــگران دانشــی کشــور

ایجــاد بســتر مناســب بــه منظــور توســعه پژوهش‌هــای کاربــردی و بنیــادی میان‌رشــته‌ای در عرصــه ارتباطــات و رســانه

مخاطبین ما کیا هستن؟

مخاطب‌های ما به سه گروه تقسیم میشن:

مخاطبین عمومی: دانشجویــــــان، پژوهشــگران، فعالیــن رســانه‌ای، علاقه‌منــــدان بــه دانــش رسانــــــه و ارتباطــات، اساتیــــــد و اعضــای هیئــــــــــت علمـــــــی

سازمان‌ها و کسب‌وکارها: که به دو دســته دانشـی تقسیم میشن، یکی دانشـگاه‌ها و مؤسســات آموزشــی و دومی، دســته اجرایــی مثل نهادهــا و ســازمان‌های رســانه‌ای و غیررســانه‌ای

نهاد‌های دولتی: که وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های دولتی، نهادهای فرادولتی و حاکمیتی

ما به‌عنوان #پیشران_ارتباطات_کاربردی برآنیم تا زیست بوم #ارتباطات_و_رسانه را از طریق ارائه راهکارهای نوآورانه مبتنی بر دانش ارتقا دهیم. 

حوزه‌های اصلی فعالیت ما آموزش، پژوهش، مشاوره، سیاستگذاری، شتابدهی، تولید محتوا در سطوح فردی، سازمانی و جمعی علم ارتباطات است. 

چه بخش‌هایی داریم؟

استودیو پژوهشی:

ماهیت: بازوی پژوهشـی رسانیوم و دسـتیار پژوهشی شما

هــدف: توانمندســازی بازیگــران رســانه‌ای بــرای مواجهــه بــا مســائل و نیازهــا، انجــام پروژه‌هــای پژوهشــی کاربــردی ســازمان‌ها و کســب‌وکارها در حیطــه ارتباطــات و رســانه توســط تیم‌هــای دانشــی متخصــص، تحقیــق و پژوهــش روی طیــف متنوعــی از مســائل، چالش‌هــا و نیازهــای محتوایــی، سیاســتی و مدیریتــی ســازمان‌ها و کســب‌وکارهای صنعــت رســانه، ارائــه راه‌حــل در قالــب اجــرای پروژه‌هــای تحقیقاتــی محصول‌محــور

آکادمی:

ماهیت: بازوی آموزشی رسانیوم

هـدف: ارتقـاء سـطح دانشـی دانشـجویان، اسـتادان و علاقه‌مندان بـه حوزه‌هـای ارتباطـات و رسـانه، تزریـق محتـوای آموزشـی خلاقانه به اکوسیسـتم رسـانه‌ای کشـور، ارائـه دوره‌های آموزشـی کوتاه‌مـدت و بلندمدت در قالـب بوتکمـپ، مدرسـه و جعبه‌ابـزار، ترکیـب آمـوزش نظری و عملـی ) ارائـه محتواهای آموزشـی همراه بـا منتورینگ، سـفر علمی و گعـده تخصصی

یاربوم:

ماهیت:یاریگر دانشی و تخصصی اکوسیستم رسانه‌ای کشور

هـدف: کمـک بـه توسـعه کسـب‌وکارهای اکوسیسـتم رسـانه‌ای کشـور در قالـب ارائـه مشـاوره تخصصی، ارائـه خدمـت مشـاوره گروهـی بـه روابط‌عمومـی و بخش‌هـای رسـانه‌ای سـازمان‌ها و نهادهـای کشـور، ارائــه خدمــت مشــاوره اختصاصــی بــه کســب‌وکارهای نوپــا، ارائــه راه‌حل‌هــای تخصصــی در پاســخ بــه چالش‌هــای موجــود در اکوسیســتم رســانه‌ای کشــور، مشــاور تخصصــی بــه گروه‌هــای آموزشــی دانشـگاه‌ها، مشـاوره تخصصـی بـه دانشـجویان، اسـاتید و مدیـران دانشـگاه‌ها و مراکـز آمـوزش عالـی

کارخانه محتوا:

ماهیت: بخش تولید محتوای دانشی رسانیوم

هـدف: تولیـد محتواهـای خلاقانـه در قالب‌هـای متـن، ویدیـو، برنامـه تلویزیونـی، آیتـم، پادکسـت، موشـن گرافیــک، اســتاپ موشــن و اینفوگرافیــک بــا هــدف تأمیــن محتــوا و تولیــد محصــولات چندرســانه‌ای بــا جهت‌گیری آموزشـی_ پژوهشـی برای پاسـخگویی به نیازها و خلاهای دانشـی اکوسیسـتم رسـانه‌ای کشـور، ساده‌سـازی علـوم ارتباطـی و رسـانه‌ای بـه منظـور ارائـه بـه مخاطبـان عـام

رسانولوژی:

ماهیت: بازوی شناختی رسانیوم

هـدف: ارائـه محتواهـای دانشـی و برگـزاری دوره‌هـای آموزشـی پیرامـون موضوعات مرتبط با علوم شـناختی و رسـانه جهـت ارتقـاء سـطح دانـش، مهـارت و توسـعه توانایـی تفکـر دانشـجویان، اسـاتید، پژوهشـگران و علاقه‌منــدان بــه ایــن حــوزه، منتورینــگ و ســرویس مشــاوره تخصصــی بــه برنامه‌ســازان و بازیگــران عرصــه رسـانه، انجـام پـروژه و مشـاوره‌های پژوهشـی شـناختی بـه سـازمان‌ها و کسـب‌وکارهای رسـانه‌ای، تشـکیل حلقه‌هـای مطالعاتـی شـناختی در حـوزه ارتباطـات و رسـانه

شارجت:

ماهیت: اولین شتابدهنده استعدادهای پژوهشی رسانه

هـدف: کشـف اسـتعداد در زمینـه پژوهش‌هـای ارتباطـی و رسـانه‌ای، سـرعت بخشـیدن بـه فرآینـد توسـعه توانمندی‌هــا و مهارت‌هــای افــراد بــا بهره‌منــدی از اســاتید مجــرب دانشــگاهی و منتورهــای متخصــص، شـتابدهی پژوهشگران مسـتعد بـرای ورود بـه دنیای حرفه‌ای پژوهشـگری رسـانه و ارتباطات از طریـق ادغام مسـیر پایان‌نامـه ارشـد و رسـاله دکتـری بـا فرآینـد شـتابدهی، ارائـه راه‌حل بـرای مسـائل مدیریتی، سیاسـتی و محتوایـی حـوزه ارتباطـات و رسـانه، ایجـاد شـبکه ارتباطـی بیـن کنشـگران دانشـی حـوزه ارتباطـات و رسـانه

دوسال فعالیت در یک نگاه

60 ساعت

ضبط تاریخ شفاهی

200 ساعت

برگزاری کلاس آموزشی

30 ساعت

برگزاری نشست

انتقال تجربه

20 ساعت

برگزاری نشست بررسی

مقاله‌های علمی

45 ساعت

برگزاری

نشست‌های علمی

40,000 کلمه

تولید متن دانشی

15 شماره

انتشار نشریه تخصصی

6 جلد

دانشنامه تخصصی مشاغل تخصصی و فرهنگی

400 دقیقه

تولید محتواهای تصویری دانشی

3500

نفرساعت

انجام پروژه های پژوهشی