استودیو پژوهشی

استودیو پژوهشی بازوی تحقیقاتی رسانیوم!

هدف ؟ توانمندســازی بازیگــران رســانه‌ای بــرای مواجهــه بــا مســائل و نیازهــا، انجــام پروژه‌هــای پژوهشــی کاربــردی ســازمان‌ها و کســب‌وکارها در حیطــه ارتباطــات و رســانه توســط تیم‌هــای دانشــی متخصــص، تحقیــق و پژوهــش روی طیــف متنوعــی از مســائل، چالش‌هــا و نیازهــای محتوایــی، سیاســتی و مدیریتــی ســازمان‌ها و کســب‌وکارهای صنعــت رســانه، ارائــه راه حــل در قالــب اجــرای پروژه‌هــای تحقیقاتــی محصول‌محــور.

طراحی مدل‌های بخش‌بندی صنعت رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی

رسانیوم در همکاری با: ساترا   (سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) 

رسانیوم در این پروژه: با طرح مسئله، ارائه مدل، ارائه متدولوژی  و اصول کلی کار در مقدمه  پژوهش را آغاز و با ارائه مدل‌هایی بر اساس ویژگی کابر، براساس ویژگی‌های سرویس‌دهنده و براساس ویژگی‌ها محتوا به ترسیم مدل‌های مختلف در صنعت رسانه‌های فراگیر در فضای مجازی پرداخت. 

طراحی رشته کارشناسی‌ارشد «سیاستگذاری و تنظیم‌گری رسانه»

رسانیوم در همکاری با: دانشگاه صداوسیما  

رسانیوم به سفارش ساترا، قراردادی با دانشگاه صداوسیما رشته «سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری رسانه» را با شیوه مطالعات تطبیقی طراحی کرد. که در  دانشگاه صداوسیما این درس را در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه  برگزار و به جذب دانشجو   و تربیت متخصص در این رشته بپردازد. 

طراحی مدل و تدوین نقشه راه مسئولیت اجتماعی شرکتی همراه اول در قبال ذی‌نفعان ‌

رسانیوم در همکاری با: شرکت همراه اول 

رسانیوم به سفارش همراه اول و برای  تدوین نقشه راه مسئولیت اجتماعی همراه اول در قبال ذی‌نفعان جامعه را با مطالعات تطبیقی در  حیطه مسئولیت اجتماعی شرکت‌های  مشابه و موفقیت  آن‌ها در طراحی مسیر، و بازدهی اجتماعی آن، و همچنین انتظارات جامعه از همراه اول به عنوان یک شخصیت حقوقی مدل جدیدی برای شرکت همراه اول در  راستای اهداف این شرکت  تدوین کرد. 

طراحی رشته دانشگاهی کارشناسی‌ارشد «مدیریت رسانه اجتماعی» ‌

رسانیوم در همکاری با: دانشگاه سوره

رسانیوم به سفارش دانشگاه سوره، قراردادی با این دانشگاه برای رشته «طراحی رشته مدیریت رسانه‌های اجتماعی» را با شیوه مطالعات تطبیقی طراحی کرد. که دانشگاه سوره این درس را در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه  برگزار و به جذب دانشجو و تربیت متخصص در این رشته بپردازد. 

گزارش عملکرد رسانه‌ای - تبلیغی در هفته دولت ‌

رسانیوم در همکاری با: شورای اطلاع‌رسانی دولت

رسانیوم به سفارش شورای اطلاع‌رسانی دولت و در راسـتای ارزیابـی عملکـرد مراکـز روابـط‌عمومــی و اطلاع‌رســانی دســتگاه‌های اجرایــی و اســتانداری‌ها ، شــورای اطلاع‌رســانی دولــت در ســال 1401 اقــدام بــه ارزیابـی عملکـرد رسـانه‌ای-ارتباطی ایـن مراکـز در هفتـه دولـت نمـود. همچنین، عملکردهـای انتخابـی دسـتگاه‌ها و اســتانداری‌ها داوری شــد. هیئــت داوران متشــکل از اســاتید دانشــگاهی و متخصصــان حــوزه ارتبــاط و روابــط‌عمومــی بودنــد کــه طــی جلســاتی بــه ارزیابـی و انتخـاب برتریـن عملکردهـا در شـاخص‌های دهگانـه پرداختنـد.

مطالعه تجربه مخاطب در مواجهه با فیلم‌های سازمان سینمایی سوره در چهلمین جشنواره فیلم فجر ‌

رسانیوم در همکاری با: سازمان سینمایی حوزه هنری

رسانیوم با بررسی تجربه مخاطب در مواجهه با فیلم‌های سینمایی هناس، شادروان، ضد و دسته دختران در چشنواره فجر 1400، مصاحبه‌ای بر اساس سؤالات از پیش طراحی‌شده، برنامه‌ریزی و اجرا کرد و افزون بر آن، در حین مصاحبه نیز بر اساس اطلاعات دریافتی از مصاحبه‌شونده، سؤالات مقتضی مطرح شد. همچنین به تحلیل اطلاعاتی که از مخاطب دریافت‌کرده بود پرداخت. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون و ابزار کدگذاری کیفی به انجام رسید. 

مطالعه تجربه مخاطب در مواجهه با فیلم‌های سازمان سینمایی سوره در چهلمین جشنواره فیلم فجر ‌

رسانیوم در همکاری با: دیجی کالا

رسانیوم به عنوان یک مجموعه دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و رسانهدر این پروژه تلاش کرده، به‌عنوان واسط، نظرات و پیشنهادهای اساتید و اعضای هیئت علمی حوزه ارتباطات و رسانه در خصوص گزارش عملکرد سالانه شرکت دیجی‌کالا (سال 1400) را دریافت و جمع‌بندی و جهت بهره‌برداری به تیم ارتباطات سازمانی دیجی‌کالا ارائه کند. به همین منظور گزارش برای 33 نفر از اساتید دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های مختلف (به شرح جدول ذیل) ارسال شد.

نمایه‌سازی وضعیت روابط‌عمومی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌

رسانیوم در همکاری با: وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت)

بررســی وضعیــت و عملکــرد ســازمانی (Review Performance)، کلیــدی بــرای مشــارکت
کارکنـان بـوده و می‌توانـد بازخـورد ارزشـمندی در مـورد مهارتهـا و برنامه‌ریزی‌هـا و اهـداف لازم برای موفقیت سـازمان شـما ارائه دهد. پایش وضعیت سـازمانی و نیروهای تابعی آن، با ارائه دیـدی جامـع و احصـاء نقـاط قـوت و ضعـف موجـود می‌توانـد مدیـران را در اتخـاذ تصمیمـات مطلـوب و مبتنـی بـر واقعیـت کمـک نمایـد. اسـت کـه در آن سرپرسـتان، عملکـرد کاری یـک بخـش، واحـد و یـا کارمنـد را بررسـی می‌کننـد. در طـول ایـن بررسـی سرپرسـت، نقــاط قــوت و ضعــف بخــش/ واحــد/ یــا کارمنــد را شناســایی، متناسب با آن، اهدافی را تعیین کرده و برای بهبود عملکرد در آینـده، بازخوردهـای الزم را ارائـه می‌دهد.

تصویر جامع از عملکرد رسانه‌ای - ارتباطی استانداری‌های کل کشور 1400-1401

رسانیوم در همکاری با: شورای اطلاع‌رسانی دولت

شـورای اطلاع‌رسانی دولـت گزارشـی بـا عنـوان »یکسـال جهـاد تبیین»از عملکـرد رسـانهای همـه مراکـز روابـط عمومـی و اطلاع‌رسـانی دسـتگاه‌های اجرایـی کشـور اعـم از معاونت‌هـای ریاسـت جمهـوری، وزراتخانه‌هـا و اسـتانداری‌ها در راسـتای تبییـن اقدامـات و دسـتاوردهای دولـت محتـرم جمهوری اسـامی ایران از تاریـخ 1/6/1400 تـا 1/5/1401 تهیـه کـرده اسـت.

گــزارش موجــود، براســاس اطلاعات خوداظهــاری دســتگاه‌های اجرایــی در شــاخص‌های یازده‌گانــه مذکــور تنظیــم شــده اســت. روی اطلاعات دریافتــی، ارزیابــی کارشناســی صــورت گرفتــه و پــس از صحت‌ســنجی و تلخیــص اطلاعات، نمایــه منحصربـه فـرد هریـک از دسـتگاهها شـکل گرفتـه اسـت. شـایان ذکـر اسـت کـه همـکاری دسـتگاه‌های اجرایـی جهـت تهیـه گـزارش عملکـرد رسـانه‌ای رضایت‌بخـش بـود.

بازنگری دوره‌هـای آمـوزشـی رشـته‌هـای شـغلی کارشـناس و کـاردانی روابـط‌عـمـومـی شورای‌ اطلاع‌رسانی ‌دولت

رسانیوم در همکاری با: شورای اطلاع‌رسانی دولت

دوره‌های آموزشی که توسط شورای اطلاع‌رسانی دولت جهت ارتقاء دانش نظری و مهارت کارکنان روابط عمومی دولت در نظر گرفته شده است، از دو حیث قابل بررسی است: 1- بررسی دوره‌ها نشان می‌دهد که پکیج آموزشی طراحی‌شده برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی با وجود تلاش برای پوشش نیازهای روابط عمومی، دچار چندین معصل جدی است از جمله ارائه دوره‌های منسوخ و عدم به‌روز بودن، عدم ارتباط مناسب بین دوره‌های پیشنهادی، سرفصل‌های پیشنهادی غیرمرتبط با عنوان دوره، ارائه سرفصل‌های غیرمرتبط با کارویژه‌های روابط عمومی. 2- براساس رویکرد سنتی حاکم بر دوره آموزشی موجود، چند مورد طرح درس جدید ارائه شده است که براساس نیازهای روز روابط عمومی‌های در اثر تغییرات اکوسیستم رسانه، تحولات مخاطب، هوشمندسازی تکنولوژی و … ارائه شده است. مثل ارتباطات سازمانی و برون سازمانی، بازاریابی محتوا، روابط عمومی بحران، روابط عمومی الکترونیک، مدیریت رسانه‌های اجتماعی، مدیریت محتوا، جریان‌سازی خبری (کمپین‌های خبری)، تولید محتوای موبایلی، تولید محتوای موشن گرافیک، سواد رسانه‌ای.

سند راهبردی هنرهای تجسمی

رسانیوم در همکاری با: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

این سند اولین سند راهبرد ی این حوزه، ذیل اسناد ملی حوزه فرهنگ در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، در راستای تحقق نقشه مهندسی فرهنگ ی کشور مطابق مفاد اقدام ملی 14 ذیل راهبرد کلان به دنبال ارائه چارچوب سیاستگذاری مناسب برای پیشرفت و توسعه هنرهای تجسمی در سطح ملی و فراملی است.

 

شیوه‌نامه سفر فعالان رسانه‌ای بین‌المللی به ایران

رسانیوم در همکاری با: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (اداره کل همکاری‌های رسانه‌ای و فضای مجازی)

شیوه‌نامه‌‌ پیش‌رو سندی است در خصوص نحوه حمایت از سفر فعالان رسانه‌ای رسمی و غیررسمی بین‌المللی به ایران که سعی دارد با مشخص‌کردن فرایند دقیق برگزاری آن، راه را برای گسترش بازدیدها و سفر فعالان رسانه‌ای به ایران و روایت‌گری ایران از زبان آنها هموار کند. این شیوه‌نامه بر اساس «بندهای سه و پنج ماده دو اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» و «رویکرد روایتگری موثر و جریان‌ساز از ایران و انقلاب اسلامی (سند برنامه تحول؛ مصوب شورای عالی سازمان)؛ توسط اداره کل همکاری‌های رسانه‌ای و فضای مجازی، تدوین شده است.

رسانیوم با همکاری وزارت علوم.

در هفته پژوهش و در  محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، رسانیوم از طرف وزارت علوم، غرفه خودرا در نمایشگاه هفته پژوهش دایر کرد. در طول 4 روز مدت برگزاری نمایشگاه رسانیوم به ارائه خدمات و اقدامات صورت‌گرفته  در نمایشگاه اقدام کرد.