قدرت ارتباطات شخصی‌سازی‌شده در روابط‌عمومی

در گذشته گفت‌وگوی سازمانی از پیام‌های کلی استفاده می‌کرد. بخش تبلیغات روزنامه‌ها را در نظر بگیرید؛ این تبلیغات بخش‌های کوچکی شامل متونی کلی یا تصاویری با هدف جذب حداکثر افراد ممکن و بدون توجه به ویژگی‌های مردم‌شناسی، علایق یا نیازهای آنان بودند. مثال دیگری از ارتباطات کلی در کسب‌وکار، جریان بی‌نهایت خبرنامه‌ها در ورودی ایمیل […]