جدیدترین ترندهای روابط‌عمومی دیجیتال و بازاریابی

در ایـن مقالـه بـه جدیدتریـن ترندهـای روابط‌عمومـی دیجیتـال و بازاریابـی بـرای همـکاری بهتـر ایـن دو حـوزه اشـاره می‌کنیـم. ۱ .بررسی هوشمندانه  شبکه‌های اجتماعی  هرچــه شــناخت شــما از مشــتری‌ها، مراجعیــن، کارمنــدان و رقیبانتــان بیشــتر باشــد، می‌توانیــد برنامه‌ریــزی بهتــری داشـته باشـید. بایـد بـا طـرز فکـر مشـتریان احتمالی‌تـان آشـنا باشـید و راهبردهایـی خلـق کنیـد کـه نیازهـا و خواسـته‌های […]