تجارت اجتماعی و همگرایی رسانه‌های اجتماعی

تجــارت اجتماعــی (commerce social)  از زیرمجموعـه‌های چتـر بزرگتـری بـه نـام تجـارت الکترونیکــی (commerce-e) اســت و زمانــی بــه کار مــی‌رود کــه مصرف‌کننــده مســتقیما از یــک پلتفــرم رسانه/شــبکه اجتماعــی بــرای خریــد اســتفاده می‌کنــد. از طریــق ایــن امــکان میتــوان بــا کلیــک کــردن روی پیوندهــای یــک برنــد در شــبکه اجتماعــی، وارد صفحــه فــروش محصولـی شـد و خریـد آنـی انجـام […]

هوش مصنوعی و روابط‌عمومی

روابط‌عمومی یکی از جدیدترین صنایعی است که مورد تهاجم تکنولوژی هوش مصنوعی واقع شده است. شاید گفته شود روابط‌عمومی در سال 1762 و زمانی آغاز شد که «بنجامین فرانکلین» از آن برای عرضه‌ کسب‌وکار چاپخانه‌اش استفاده کرد. از آن زمان به بعد، روابط‌عمومی به موضوع ارتقاء و مدیریت مرتبط شده است. هنگامی‌که اصطلاح هوش مصنوعی […]

تبلیغ آسانسوری؛ چرا و چگونه؟

یک تبلیغ آسانسوری مؤثر، شما را در نقش خود تأثیرگذارتر می‌کند؛ آن هم وقتی بخواهید افرادی را که به صورت بالقوه برای شما مهم هستند، به خود علاقه‌مند کنید. یک تبلیغ آسانسوری، ارائه یا خلاصه‌ای کوتاه و به‌‌‌یاد ماندنی مربوط به سازمان، محصول یا خودتان است که می‌تواند طی حدود ۳۰ ثانیه ارائه شود؛ یعنی […]