آشنایی با قوانین و مقررات اداری، استخدامی اعضای هیئت علمی بخش اول

مدرس:

مهندس محمد راغ

مدت زمان:

۱:۰۳:۵۰

آشنایی با قوانین و مقررات اداری، استخدامی اعضای هیئت علمی بخش دوم

مدرس:

مهندس محمد راغ

مدت زمان:

۱:۰0:0۰