آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای، مرتبه اعضای هیئت علمی
بخش اول

مدرس:

مهندس علیرضا حیدری

مدت زمان:

۰۰:55:07

آشنایی با قوانین و مقررات ارتقای، مرتبه اعضای هیئت علمی
بخش دوم

استاد:

مهندس علیرضا حیدری

مدت زمان:

01:03:00