سرفصل پنجم

ابزارها و مهارت‌های افزایش تأثیرگذاری و رویت‌پذیری پژوهش‌ها

زمان:

02:51:16

مدرس:

زهره مقیسه
دانشگاه علم و صنعت