چارچوب و روش

https://resanium.arvanvod.com/XD2W42b8zr/yjPYGPr4LO/origin_kXjrcXS9ao8jSawKzEnTWJSU0X5Wel0D5hdj4coM.mp4 درباره چارچوب نظری و روش پژوهش مدرس: دکتر صلواتیان مدت زمان تقریبی: 01:27:19

مقدمه‌ای بر پژوهش کیفی

https://resanium.arvanvod.com/3gdABVAGLJ/d71vNA98Q2/origin_AJgOQ2mquHaCQAtoJLypYoeYFgef8UBXx88Maw9L.mp4 تحلیل محتوای کیفی رسانه‌ها مدرس: دکتر گیویان مدت زمان تقریبی: 03:30:00

جستجوی منابع

https://resanium.ir/SHARJET_1.m4v جستجو منابع علمی زمان: 02:43:32 مدرس: دکتر بهروز رسولی