دوره‌های مستقل

روش پژوهش کیفی (دوره اول)

برگزارکننده: رسانیوم

روش پژوهش کیفی (دوره دوم)

برگزارکننده: رسانیوم

فوت‌وفن مقاله‌نویسی

برگزارکننده: رسانیوم

فوت‌وفن مقاله‌نویسی دوره دوم (به شیوه APA)

برگزارکننده: رسانیوم