اجرا و برگزاری دوره برعهده مجموعه آموزشی و پژوهشی رسانیوم است.