اشتراک‌گذاری:

جدیدترین ترندهای روابط‌عمومی دیجیتال و بازاریابی

در ایـن مقالـه بـه جدیدتریـن ترندهـای روابط‌عمومـی دیجیتـال و بازاریابـی بـرای همـکاری بهتـر ایـن دو حـوزه اشـاره می‌کنیـم.

۱ .بررسی هوشمندانه  شبکه‌های اجتماعی

 هرچــه شــناخت شــما از مشــتری‌ها، مراجعیــن، کارمنــدان و رقیبانتــان بیشــتر باشــد، می‌توانیــد برنامه‌ریــزی بهتــری داشـته باشـید. بایـد بـا طـرز فکـر مشـتریان احتمالی‌تـان آشـنا باشـید و راهبردهایـی خلـق کنیـد کـه نیازهـا و خواسـته‌های آنهـا را بـرآورده کنـد. بـا بهره‌گیـری از داده‌هـا و ابزارهـای شـبکه‌های اجتماعـی می‌توانیـد شـکاف‌ها و تهدیدهایـی را پیـدا کنید کـه پیـش از ایـن از وجـود آنهـا آگاه نبودیـد. اسـتفاده از اینسـایت(ابـزار تحلیـل محتـوا) شـبکه‌های اجتماعـی فرصت‌هایـی را فراهـم میکنـد تـا در شـرایط سـخت اجتماعـی و اقتصـادی پویایـی خـود را حفـظ کنیـد.

۲ .نقش تصویر در افزایش درگیری مخاطبان

 ً مـردم بـه روایت‌هـا واکنـش نشـان معمـوال میدهنــد. ۶۵ درصــد از مــردم یادگیرنــدٔه بصــری هسـتند و اسـتفاده از رنـگ در محتـوای دیـداری تـا 80 درصــد تمایــل آنهــا را بــرای مطالعــه افزایــش میدهــد. محتــوای شــما نه‌تنهــا بایــد به‌طــور اختصاصــی مبتنــی بــر نیازهــا، امیــال، ابهامــات و انگیزه‌هــای جامعــه مخاطــب شــما تنظیــم شــود بلکــه بایــد از نظــر بصــری هــم جــذاب باشــد. افـزودن تصویرسـازی داده‌هـا، اینفوگرافـی، تصاویـر و ویدئـو بـه محتـوای متنـی نه‌تنهـا بـر جذابیـت آن می‌افزایـد بلکـه کمـک میکنـد تـا مخاطـب، پیامتـان را بهتـر دریافـت کنـد. امـروزه اسـتفاده از عکس‌هـای آمـاده اینترنتـی به‌عنـوان محتـوای تصویـری کافـی نیسـت. بـا اسـتفاده از اطلاعاتی کـه در مرحلـه قبـل جمـع‌آوری کردیـد روایتـی خلـق کنیـد کــه مخاطبانتــان را تحت‌تأثیــر قــرار دهــد و آن را طــوری تصویرســازی کنیــد کــه درگیــری آن‌هــا را بــا محتــوا افزایــش دهــد.

۳ .اهمیت محتوای ویدئویی

هـر سـال میـزان مصـرف ویدئـوی برخـط افزایـش مییابـد. همانطـور کـه یـک تصویـر بـه هـزار کلمـه مـی‌ارزد، یـک ویدئـو نیـز می‌توانـد روایتـی را بـه متـن زندگـی افـراد بیـاورد. بازدیدکننـدگان به‌طـور متوسـط روزی ۱۰۰ دقیقـه را بـه تماشـای محتــوای ویدئویــی می‌گذراننــد.

معمولا محبوب‌تریـن ویدئوهـا بـا صنعـت سـرگرمی و موسـیقی مرتبـط هسـتند؛ در عیـن حـال تقاضـای فزاینـدهای هــم بــرای پخــش زنــدٔه ویدئویــی و ویدئوهــای آموزشــی وجــود دارد. ویدئوهــای پخــش زنــده کمــک می‌کننــد تــا احســاس ارتبـاط و هماننـدی بیـن شـما و مخاطبانتـان تقویـت شـود. ویدئوهـای آموزشـی بـه سوالات مخاطـب پاسـخ می‌دهنـد و بـه شـناخت آن‌هـا از برنـد و محصولاتتان می‌افزایـد. ویدئوهـای کوتـاه انیمیشـنی نیـز بـه شـما کمـک می‌کننـد تـا بـا مشـتریان خـود رابطـه طولانی‌مدت برقـرار کـرده و محصولات و خدماتتـان را خلاقانه‌تر معرفـی کنیـد.

۴ .استمرار و ایجاد اعتماد در مخاطب

 موفقیـت روابط‌عمومـی دیجیتـال و راهبـرد بازاریابـی یکبـاره بـه دسـت نمی‌آیـد، بلکـه ایـن امـر نیـاز بـه اسـتمرار دارد. یکـی از مهم‌تریـن عوامـل در ایجـاد احسـاس نزدیکـی و اعتمـاد، حفـظ ارتبـاط و شـنیدن حرف‌هـای مشـتری اسـت. زمانـی کـه جامعـه مخاطبـان خـود را پیـدا کردیـد آن را بـه حـال خـود رهـا نکنیـد. مـردم اغلـب بـا برندهایـی تعامـل برقـرار می‌کننـد کـه اهـداف و ارزش‌هایشـان را بـا آنهـا بـه اشـتراک میگذارنـد. احسـاس نزدیکـی بـا تعامـل مـدام بیـن شـما و مخاطـب ایجـاد می‌شـود. هرچـه مخاطـب خـود را بیشـتر بشناسـید، محتـوای بهتـری تولیـد می‌کنیـد و هرچـه بـا مخاطـب ارتبـاط بیشـتری داشـته باشـید، احسـاس نزدیکـی و اعتمـاد بیشـتری جلـب می‌کنیـد.

۵ .تحلیل و ارزیابی

 ً هــر موضوعــی قابــل ردیابــی و بررســی در عصــر دیجیتــال تقریبــا اسـت. صبـر نکنیـد کمپین‌هـای روابط‌عمومـی دیجیتـال و بازاریابـی پایـان یابنـد. از همـان آغـاز و بـه شـکل مسـتمر، آن‌هـا را ارزیابـی کنیـد. اهـداف قابـل اندازه‌گیـری مشـخص کـرده و بـدون هیـچ تعللـی آنهـا را دنبـال کنیـد و اگـر بـه اهـداف تعریف‌شـده نزدیـک نشـدید، رونـد کمپیـن را اصلاح کنیـد. پیگیـری عملکـرد نشـان می‌دهـد کـدام کمپین‌هـا مؤثـر هسـتند و کدام‌یـک بـه تغییـر نیـاز دارنـد.

۶ .به‌کارگیری سئو برای نتایج بهتر

 محتـوا همیشـه بخـش مهمـی از روابط‌عمومـی دیجیتـال و بازاریابـی بـوده؛ امـا بـا توجـه بـه اینکـه بیـش از ۲۰ سـال از به‌وجـود آمـدن موتورهـای جسـت‌وجو می‌گـذرد، متخصصـان روابط‌عمومـی بـه سـئو توجـه لازم را نداشـته‌اند. هرچقـدر هـم کـه شـما در شناسـایی مخاطبـان و تولیـد محتـوای جـذاب هوشـمندانه عمـل کنیـد، اگـر کسـی آن را نبینـد، چنـدان فایــدهای نخواهــد داشــت. گــوگل در حــوزه محتــوا دســتورالعمل‌های مشــخصی دارد، هــر بخــش از محتــوای خــود را بــا در نظـر گرفتـن اصـول سـئو تولیـد کنیـد. تلاش کنیـد محتـوا تـا جـای ممکـن موردتوجـه مخاطـب هدفتـان قـرار گیـرد. یکـی از راه‌هـای دیـده شـدن، دسـتیابی بـه موقعیـت صفـر گـوگل اسـت. موقعیـت صفـر نتایجـی هسـتند کـه در قالـب یـک پاراگراف به جسـت‌وجوی او پاسـخ بـه همـراه لینـک صفحـه بالاتر از همـه نتایـج گـوگل بـه کاربـر نمایـش داده می‌شـوند و مسـتقیما می‌دهنـد. بـا یادگیـری اصـول سـئو می‌توانیـد بـه ایـن جایـگاه دسترسـی یابیـد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *