نظرسنجی دوره قوانین و مقررات دانشگاهی (ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه سوره)

دکتر راغ

مهندس حیدری

استاد کلینی

خانم مرادی

دکتر صلواتیان